Standart Şartlar ve Koşullar

“İngilizce metin ile ihtilaf halinde işbu Türkçe metin geçerli kabul edilecektir.

Turkey

1 Tanımlar

“Sörveyör/Danışman”, işbu koşullar altında iş gören Sörveyör/Danışmandır.

“Müşteri”, Sörveyör/Danışmandan kendi isteği ile sörvey hizmetlerini isteyen taraftır.

“Rapor”, Sörveyör/Danışmanın, Müşteriden aldığı talimatlarla bağlantılı olarak sağladığı her türlü rapor veya beyandır.

“Harcamalar”, her türlü makul fotoğrafçılık, çizim çoğaltılması, diyagramlar, taslak ve baskılar, kopyalamalara ilişkin masraflar ve söz konusu olan durumlarda, elektronik iletişim ücretleri ve seyahat, yeme içme, gece kalmanın gerekli olduğu durumlarda otel konaklaması da dâhil olmak üzere her türlü makul ve uygun giderler anlamına gelir.

“Ücretler”, Sörveyör/Danışmanın Müşteriden talep ettiği ücretlerdir ve söz konusu olan durumlarda katma değer vergisi ve her türlü Harcamayı kapsar.

Kapsam

Sörveyör/Danışman, verdiği hizmetleri sadece işbu Şart ve Koşullara göre sağlayacaktır.

İş

Müşteri, Sörveyör/Danışmandan istediği hizmetleri ona yazılı olarak bildirecektir. Sörveyör/Danışman, bu talimatları kabul ettiğini veya buna alternatif olarak, Müşterinin talimatlarıyla bağlantılı ne gibi hizmetler sağlayacağını yazılı olarak teyit edecektir. Bir kez Sörveyör/Danışman ve Müşteri ne tür hizmetlerin sağlanacağı (Hizmetler) konusunda anlaştıktan sonra, bu andan itibaren ortaya çıkacak değişiklikler veya eklemeleri her iki taraf da yazılı olarak kabul etmelidir.

Ödeme

Müşteri, Sörveyöre/Danışmana, burada belirtilen şartlara göre zamanında ve her halükârda söz konusu fatura tarihinden itibaren 20 iş günü veya taraflar arasında yazılı olarak üzerinde anlaşılmış süreyi geçmemek şartıyla ödeme yapacaktır. Ödemede herhangi bir gecikme durumunda, Sörveyör/Danışman, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ödemede gecikmenin gerçekleştiği anda mevcut olan aylık Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı’nın %7 üzerinde faiz talep etmeye hak kazanacaktır.

Yükümlülük ve Sorumluluklar

(a) Müşteri: Müşteri, Sörveyör/Danışmana, talimatların tam ve Hizmetlerin etkin ve verimli şekilde verilmesini sağlamaya yetecek bir süre içinde verileceğini ve ürünlere, tesislere, teknelere, teçhizata ve ulaşıma ilişkin her türlü erişimi ve emniyetli ve güvenli iş koşullarına yönelik her türlü emniyet tedbirini yerine getireceğini taahhüt eder. Sörveyör/Danışman, geç, eksik, yetersiz, hatalı veya belirsiz talimatların sonuçlarından sorumlu olmayacaktır.

(b) Sörveyör/Danışman: Sörveyör/Danışman hizmetlerini sağlarken güvenilir deniz sörveylik/danışmanlık pratiğine uygun makul ölçüde özen gösterecek ve yetenek sergileyecektir.

(c) Raporlama: Sörveyör/Danışman, Müşteri tarafından açık bir şekilde aksi belirtilmedikçe, üzerinde anlaşılmış Hizmetlerin tamamlanmasının ardından Müşteriye, bulgularını ve/veya söz konusu nesnenin durum ve kalitesinin ve/veya işin amacını açıklayan yazılı nihai bir Rapor verecektir.

(d) Gizlilik: Sörveyör/Danışman, Müşterinin bir sır olarak sağladığı hiçbir bilgiyi, Müşteri açıkça izin vermediği veya yetkili bir mahkeme tarafından bu doğrultuda bir talimat gelmediği sürece üçüncü bir tarafa açıklamayacağını ve herhangi bir üçüncü tarafa böyle bir bilgiye erişim izni vermeyeceğini taahhüt eder.

(e) Mülkiyet: Sörveyör/Danışman tarafından yaratılmış her türlü özgün çalışmaya ilişkin mülkiyet hakkı Sörveyör/Danışmana aittir.

(f) Çıkar çatışması/Yeterlilik: Sörveyör/Danışman, çıkar çatışması veya Sörveyör/Danışmanın söz konusu işe dâhil olmasının arzulanmamasına yol açacak gerekli yeterlilikten ve deneyimden yoksun olma durumu da dâhil olmak üzere her türlü meselede Müşteriyi süratle bilgilendirecektir. Müşteri, Sörveyör/Danışmanın bu bildirimi yaptığı tarihe kadarki ücretlerini ödemekle yükümlü olacaktır.

Sorumluluk

(a) Doğrudan veya dolaylı olarak, ve nasıl ortaya çıkarsa çıksın, herhangi bir kayıp, zarar, gecikme veya her türlü masraftan dolayı 7. Maddeden kaynaklanan haklar saklı kalmak kaydıyla ve tamamen Sörveyör/Danışmanın veya çalışanlarının veya temsilcilerinin veya taşeronlarının ihmali, ağır ihmali veya bir yükümlülüğü kasıtlı olarak yerine getirmemesinden ortaya çıktığı ispatlanmadığı sürece, Sörveyör/Danışmanın Müşteriye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

(b) Müşteri, bir kayıp, zarar, gecikme veya masrafın, yukarıda belirtildiği üzere, Sörveyör/Danışmanın ihmalini, ağır ihmalini veya bir yükümlülüğü kasıtlı olarak yerine getirmemesinden ortaya çıktığını ispatladığı durumda, bunun Sörveyör/Danışmanın şahsi kastı veya pervasızlığı veya böyle bir kayıp, zarar, gecikme veya masrafın muhtemelen ortaya çıkacağının bilgisiyle yapılmış kişisel eylemi veya kişisel ihmali halleri haricinde tazminata veya tazminatlara yol açan her bir olay veya bir dizi olaydaki Sörveyör/Danışmanın sorumluluğu hiçbir şekilde Sörveyör/Danışmanın iş için talep ettiği ücretin on katını veya 100,000 Euro’yu, hangisi büyükse, geçmeyecek bir miktar olarak hesaplanacaktır.

(c) Yukarıda (a) ve (b) maddelerinden kaynaklanan haklar saklı olarak, Sörveyör/Danışman fiziksel ekipmana ve ona Müşteri tarafından veya onun adına emanet edilmiş mülke ilişkin kayıp ve zarardan, bu kayıp veya zarar, söz konusu durumu gerçekleştirme kastıyla veya dikkatsizce yapılmış ve böyle bir kayıp, zarar, gecikme veya masrafın muhtemelen ortaya çıkacağının bilgisiyle yerine getirilmiş kişisel eylemi veya ihmali hariç, nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, sorumlu olmayacaktır.

Ceza ve Sorumluluktan Muafiyet

Sörveyör/Danışmanın sadece 6. Maddede belirtildiği miktardan sorumlu olması hariç, Müşteri, Sörveyör/Danışman ve çalışanlarını, temsilcilerini ve taşeronlarını ceza ve sorumluluktan muaf tutacağını ve onlara karşı açılan veya maruz kalacakları veya zarar görecekleri, ne tür ve nasıl ortaya çıkarsa çıksın tüm davalardan, hukuki işlemlerden, tazminat taleplerinden veya borçlardan, bu süreç sırasında ortaya çıkacak tüm masraflar, kayıplar, zararlar ve giderlerden (doğrudan veya dolaylı) de olmak üzere (bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal masraf ve ücretlerin tam teminatı dâhil), zarar görmemelerini sağlamayı taahhüt eder.

Mücbir Sebep

Sörveyör/Danışman ve/veya Müşteri, bu Şartlarda aksi belirtilmedikçe, hizmetlerin sunulması sırasında doğal afetlerden (deprem, sel, tsunami, yanardağ patlaması, kasırga, tropikal fırtına, siklon, kar fırtınası veya diğer benzer olaylar dâhil olmak üzere ama sadece bunlarla sınırlı kalmaksızın), savaştan, terörist saldırısından, nükleer kirlilikten, hukuksal işlem sonucu gelen hacizden, salgın hastalık dolayısı ile karantina sınırlamalarından, grevler, boykotlar, lokavtlar, isyanlar, sivil karışıklıklar ve egemen güç, yöneticiler veya halka ilişkin tutuklamalar veya sınırlamalardan kaynaklanan veya bunların sonucu oluşan kayıp, zarar, gecikme veya başarısızlıktan sorumlu olmayacak veya yükümlülük altına girmeyecektir. Bir mücbir sebep olayından sonra taraflardan biri diğerine, anlaşmayı sona erdirdiğine dair bildirimde bulunabilir.

Sigorta

Sörveyör/Danışman, Müşteriye bununla ilgili masraf yaratmadan, Sörveyör/Danışmanın bu Şartlar ve Koşulların hükümlerine göre Müşteriye karşı yükümlülük altına gireceği türden kayıp ve zarara karşı Profesyonel Sorumluluk Sigortası yaptıracak ve idame ettirecektir. Ancak Sörveyör/Danışman’ın olası bu sorumluluğu 6.Maddeyle birlikte değerlendirilerek, her halükarda 100.000 € ile sınırlı olacaktır.

10 Sörveyör/Danışmanın Taşerona Verme Hakkı

Sörveyör/Danışmanın, Şartlar doğrultusunda sağlanan hizmetlerin her birini, Müşterinin makul gerekçelere dayanarak itiraz etme hakkı saklı olmak koşuluyla, taşerona verme hakkı vardır. Böyle bir taşerona verme durumunda, Sörveyör/Danışman, Şartlarda belirtilmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesinde tamamen sorumlu olmaya devam edecektir.

11 Zaman Aşımı

Müşterinin Sörveyör/Danışmana karşı hak iddiaları, Müşteriye sunulan Rapordan bir yıl sonra kesinlikle sona ermiş ve Müşteri bu hakkından feragat etmiş kabul edilecektir.

12 Yargı Yetkisi ve Yasa

Bu Şartlar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre düzenlenmiştir, bu yasalara göre yorumlanacaktır ve herhangi bir ihtilaf münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yetki alanına tabi olacaktır.

 

Yukarıda belirtilen işbu Standart Şartlar ve Koşullar, ihtiyaç ve gereklilik halinde değiştirilmesi lüzumu ve keyfiyeti marineSOLUTIONS tarafından tayin ve takdir edilecek olup, muhtemel değişiklikler yine burada ilan ve tebliğ edilecektir.

2.12.2015

“İngilizce metin ile ihtilaf halinde işbu Türkçe metin geçerli kabul edilecektir.

Turkey

Standard Terms Conditions

Standart Şartlar Koşullar